I. Postanowienia ogólne

 

1. Oferta „Bezpłatne pakiety startowe 2023” skierowana jest do katechetów i dotyczy kompletów podręczników do nauki religii Wydawnictwa św. Stanisława BM z Krakowa dla: 3-4-latków; 5-latków; 6-latków; I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII klasy szkoły podstawowej; I, II, III, IV klasy liceum i I, II, III, IV, V technikum; I, II, III klasy zasadniczej szkoły zawodowej oraz I, II klasy szkoły branżowej.

2. Komplet podręczników zawiera:
– podręcznik ucznia,
– zeszyt ćwiczeń (I, II, III, IV, V, VI, VII, VII klasa szkoły podstawowej),
– karty pracy (I, II, III, IV, V klasa liceum i technikum),
– dostęp do podręcznika metodycznego w wersji elektronicznej.

3. Oferta „Bezpłatne pakiety startowe 2023” trwa od 6 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

 

II. Zamówienia

1. Wydawnictwo św. Stanisława BM przyjmuje zamówienia składanie wyłącznie za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.ekatecheza.pl

2. Do wypełnionego formularza należy dołączyć zdjęcie formularza potwierdzającego zatrudnienie katechety w placówce edukacyjnej podpisanego przez dyrekcję szkoły oraz księdza proboszcza (wymagana pieczęć szkoły i parafii).

3. Koszt wysyłki pakietów pokrywa katecheta. Koszt przesyłki (pobranie) – 19 zł. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa.

4. Katecheta może zamówić maksymalnie 3 pakiety startowe z wyłączeniem  podręczników do klas, które otrzymał w poprzednich edycjach oferty. Wyjątkiem są podręczniki zgodne z nową podstawą programową.

5. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych prosimy o ich zgłoszenie na  adres e-mail: ekatecheza@stanislawbm.pl

6. Wydawnictwo św. Stanisława BM zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

7. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie po weryfikacji zgłoszeń. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Wydawnictwo św. Stanisława BM poinformuje katechetę o zaistniałym fakcie e-mailowo lub telefonicznie oraz o planowanym terminie jego realizacji.

III. Postanowienia końcowe

Katecheta poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Grupę FR3 spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Straszewskiego 2/9, 31-101 Kraków, w celu realizacji zamówienia. Zgodnie z art. art. 13 u. 1 i 2 RODO, pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupę FR3 spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Straszewskiego 2/9, 31-101 Kraków. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych powyżej (podstawy prawne: art. 6 u.1. lit a) lub lit. b) RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dla Kurii Metropolitalnej w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych jest możliwy poprzez adres e‐mail: diod@diecezja.krakow.pl. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa; nie będą przekazywane do państwa trzeciego Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Właściwym organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.